KIM JESTEŚMY?

Międzynarodowa Komisja Prawników, International Commission of Jurists, ICJ, organizacja utworzona w 1952 w Berlinie Zachodnim, skupia prawników, wybieranych ze względu na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu krajów. Przy ICJ afiliowane są organizacje prawników z ponad 60 państw. Celem ICJ jest upowszechnianie praw i swobód obywatelskich poprzez działalność edukacyjną, organizowanie specjalnych misji i obserwatorów procesów politycznych, inicjowanie prac nad konwencjami dotyczącymi praw człowieka. Najważniejszą organizacją, która sprawuje pieczę nad wprowadzaniem przez kraje, które podpisały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych standardów dotyczących ochrony praw człowieka. Celem organizacji jest przede wszystkim budowanie świadomości w zakresie praw człowieka i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej swobód obywatelskich. Raz na dwa lata zwoływana jest Konferencja, podczas której zapadają decyzje dotyczące implementacji prawa międzynarodowego. Oprócz tego dwa razy w roku organizowane są spotkania Komitetu Wykonawczego, który składa się z około siedmiu członków. Główna siedziba MKP znajduje się w Genewie. Polska Sekcja MKP jest stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej, jest członkiem organizacji pozarządowych, w tym międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych z siedzibą w Montevideo w Urugwaju. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.icj.org.

Stowarzyszenie konsekwentnie, z powodzeniem także medialnym, realizuje uprzednio wdrożony projekt, tj.: konkurs o tytuł honorowy Sędziego Europejskiego, Sądownictwo w Polsce i na świecie. Odnotowano próbę podjęcia aktywności Stowarzyszenia na polu publikacji nagrodzonych orzeczeń konkursowych, jednak jest ona niezadowalająca ze względu na brak należytej współpracy wydawnictw w tym zakresie. Kontynuowana jest współpraca międzynarodowa, poprzez reprezentację we władzach International Senior Lawers Projekt oraz udział prof. Zbigniewa Lasocika jako eksperta ONZ ds. monitorowania procesów sądowych przed Międzynarodowym Trybunałem ds. Rwandy; nawiązano współpracę z Walf Free Fundation z Australii oraz Instytutem Wallenberga w Sztokholmie; kontynuowany jest we współudziale z Helsinską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Batorego projekt Monitoringu wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który zarówno uprzednio, jak i obecnie przynosi wymierne rezultaty w wymiarze dostrzegalnym społecznie, jednak ze względu na polityczny spór o wybór sędziów TK monitoring ten w roku 2015 praktycznie nie funkcjonował. Pomimo, iż wzrasta rola obiektywnych organizacji pozarządowych w wymiarze kontroli władzy sądowniczej Stowarzyszenie, jak dotąd bez rezultatu stara się poszerzyć monitoring wyborów sędziów o sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów sądów europejskich.

Prowadzone działania uprzednio:
Prawa dla niepełnosprawnych - we współpracy z "Integracją" i Fundacją Batorego, pomoc prawna dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie raportu na temat sytuacji osób niepełnosprawnych (od 1999r.). Seminaria dla sędziów i adwokatów - od 1998r., seminaria szkoleniowe w dziedzinie konstytucjonalizmu odbywające się w dziesięciu okręgach apelacyjnych kraju. Cykl wykładów na temat sytuacji sądownictwa w Polsce - dla członków PSMPK (od 1997r.). Współpraca z prawnikami opozycyjnymi na Białorusi - wykłady, seminaria, pobyty stażowe młodych prawników Białoruskich w Polsce. Powstał raport na temat sytuacji niezależnych środowisk na Białorusi.